Grote lijnen bestuursakkoord

De grote lijnen van het bestuursakkoord werden voorgesteld. Dit vormt de basis voor het dit jaar uit te werken beleids- en beheersplan voor de jaren 2020 - 2025.

Naar aanleiding van de voorstelling verschenen enkele persartikels. Je kan ze hier nalezen.

Verschenen in de pers

 

CD&V: “Het moddergooien mag stoppen”.

 Gazet van Antwerpen* - 11 Jan. 2019 - Pagina 18

* Mechelen - Waas

 CD&V, Open VLD en BR30 kregen vooral van N-VA tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad een veeg uit de pan. De partij die samen met Groen in de oppositie zit, verweet de nieuwe meerderheid geen beleidsvisie of -nota klaar te hebben. Dat zit vooral CD&V hoog: “Het moddergooien mag stoppen. We hebben zes jaar lang samen goed en loyaal bestuurd. En natuurlijk waren er in aanloop naar de verkiezingen en in tegenstelling tot wat N-VA beweert verkennende gesprekken. Het was voor ons snel duidelijk dat we de 'overbodige' partner waren aangezien N-VA rekende op zetelwinst. Die kwam er niet, zodat alle pistes openbleven”, zegt schepen Mieke Van den Brande (CD&V).

Ook Open Vld beweert verkennende gesprekken te hebben gevoerd met Groen en N-VA: “We waren geregeld de schietschijf. Ook wij hebben gepraat, maar al snel bleek duidelijk dat er weinig interesse was. Voor N-VA waren we geen vat vol nieuwe ideeën”, zegt schepen Bart Vanmarcke (Open Vld). Burgemeester Lode Van Looy (BR30) voegt dat CD&V tot op de laatste minuut voor de verkiezingen loyaal bleef: “We zochten toenadering, maar daar werd toen niet op ingegaan.” (evb)
Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

Fietsstraten hertekenen, geen hogere belastingen en trajectcontroles

Gazet van Antwerpen* - 11 Jan. 2019 - Pagina 18

* Mechelen - Waas

 De nieuwe Bonheidense bestuursploeg (BR30, CD&V, Open Vld) heeft haar programma voor de komen zes jaar bekendgemaakt. De gemeentelijke belastingen verhogen niet en betaalbaar wonen wordt een van de speerpunten. Financieel zal alles “voorzichtig” worden aangepakt: “We gaan niets beloven wat we niet kunnen waarmaken”, zegt burgemeester Lode Van Looy.

De nieuwe ploeg wil ten volle burgers laten participeren bij projecten waar ze rechtstreeks mee worden geconfronteerd. “In de vorige legislatuur hebben we hiervoor een aanzet gegeven, nu rollen we de plannen uit”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Mieke Van den Brande (CD&V). Ook voor Open Vld en BR30, de nieuwkomers in het bestuur, staat een burgerparticipatietraject bovenaan de agenda. “Beslissingen van bovenaf in bepaalde dossiers kunnen niet meer, zeker niet als het gaat over bijvoorbeeld cultuur, mobiliteit of huisvesting. De hele werking van het gemeentebestuur zal hierop worden afgestemd, dat heeft ook impact op gemeentepersoneel. Er moet rekening worden gehouden met verschillende meningen”, voegt ze toe. “Voorbeelden zijn de dorpsontwikkeling in Bonheiden en de concrete invulling van De Splinter, de gloednieuwe vrijetijdssite die in aanbouw is. Na de ovonde in Rijmenam moeten we werk maken van het aangenamer en socialere Bonheidense dorpskern. Met de jeugd willen we een groot rondetafelgesprek inlassen.”

“Ook voor de revisie en beoordeling van de doortocht in Bonheiden centrum worden burgers om hun mening gepolst”, zegt Bart Vanmarcke (Open Vld), schepen van Mobiliteit, ICT, Lokale Economie en Gezonde Lucht. “De situatie zoals ze nu is, wordt niet door iedereen goed onthaald. Samen met experts bekijken we of een alternatief mogelijk is.”

Fietsstraten herbekijken
Het vorige bestuur introduceerde fietsstraten in het straatbeeld, iets waar de nieuwe ploeg blijft achterstaan. Toch zegt Vanmarcke dat de ligging van enkele straten dient herbekeken te worden. “Waar nodig sturen we bij.” Vanmarcke zetelt voortaan samen met de burgemeester in de Vervoersregio Noord. “Een belangrijk punt dat op tafel ligt, is de samenwerking met De Lijn. Het kan niet dat oudere mensen honderden meters of verder moeten stappen naar een bushokje. Het flexibussysteem (vervoer op maat via een app, red.) waar mijn voorganger mee bezig was, is omwille van financiële redenen met Vlaanderen afgesprongen”, verduidelijkt burgemeester Lode Van Looy (BR30).

Trajectcontroles
In het bestuursakkoord staat ook dat er trajectcontroles op de grote invalswegen komen. “De Weynesbaan, Muizensteenweg en de Dijleweg zijn maar enkele voorbeelden. Op de Muizensteenweg komt ook een ANPR-camera en er zijn ook plannen om er eentje op Muizens grondgebied te plaatsen. De onderhandelingen met de stad Mechelen daarover zijn bezig”, zegt Van Looy nog.

De ploeg stelt de bevolking alvast gerust dat een belastingverhoging niet aan de orde is. “Financieel zal alles beredeneerd en voorzichtig gebeuren. We doen niet aan loze beloftes. Een van de eerste realisaties die we willen doorvoeren, is de isolatie van het dak van GC 't Blikveld zijn.”

En verrassend: de nieuwe ploeg probeert om het budget voor de renovatie van de Sportkeet te recupereren. Het stelt ook een masterplan op voor Bonheiden-centrum, de site Meurop in Rijmenam wordt ontwikkeld. Het woonproject Grote Heide moet uit de startblokken schieten.
Erik Van Eycken

"Burgers meer laten meedenken"

Het Laatste Nieuws* - 11 Jan. 2019 - Pagina 16

* Mechelen-Lier

 De nieuwe meerderheid van BR30, CD&V en Open Vld heeft vanmiddag haar bestuursakkoord voorgesteld. Een nieuw mobiliteitsplan, investeringen in het gemeenschaps- en verenigingsleven en meer burgerparticipatie zijn enkele speerpunten in het programma. "De burgers willen mee iets opbouwen. Wij willen hen die kans geven."

Dat de drie partijen over verschillende domeinen hetzelfde denken, bleek al uit de partijprogramma's die tijdens de verkiezingsperiode hun weg naar de burger vonden. Hun visie hebben ze nu ook in een bestuursakkoord gegoten. Met stip bovenaan in het programma: participatie en dienstverlening. "Burgers hebben echt wel de behoefte om mee iets te opbouwen. Een deelname aan het publieke debat door inwoners is volgens ons een verrijking voor onze gemeentelijke samenleving", legt eerste schepen Mieke Van den Brande (CD&V) uit. "Wij willen dat onze inwoners hun meningen geven bij de opstart van een dossier en na het nemen van een maatregel. Burgerinitiatieven gaan we aanmoedigen en uitvoerbaar maken. Hier zal de nodige financiële ruimte voor gecreëerd worden."

De Splinter
Een eerste participatietraject werd reeds opgestart. Zo zat de gemeente al samen met enkele jongeren uit de gemeente om het te hebben over de invulling van De Splinter, het vrijetijdscentrum dat momenteel in opbouw is. Op andere domeinen wordt de burger evenzeer betrokken, bijvoorbeeld op mobiliteitsvlak. "Er moet een nieuw mobiliteitsplan opgesteld worden. De genomen maatregelen, denk aan de fietsstraten en verkeerslichten in het dorp van Bonheiden, worden geëvalueerd. Niet dat we al meteen zaken gaan afschaffen of inperken, het gaat om een evaluatie", aldus mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld).

Trajectcontroles
Daarnaast wil het bestuur ook bij De Lijn pleiten voor een beter openbaar vervoer en zal het verschillende trajectcontroles installeren, onder andere in de Weynesbaan, Muizensteenweg en Dijleweg.

Nog een greep uit het bestuursakkoord: de opmaak van een masterplan voor het centrum van Bonheiden, een opwaardering van zaal Sint-Martinus in Rijmenam, de geplande ontwikkeling van het dienstencentrum, een nieuwe sportkeet en een invulling voor de Rijmenamse Site Meurop. "We zijn voorzichtig met de beloftes die we maken. Uiteindelijk beslissen de financiën wat wel en niet kan. Uit respect voor deze en komende generaties zullen we dan ook voorzichtig omgaan met de budgetten", zegt burgervader Lode Van Looy (BR30). Een verhoging van de belastingen komt er volgens de nieuwe meerderheid niet. Een belastingsverlaging wordt niet nagestreefd.
Antoon Verbeeck