Meerjarenplan 2020-2025

In 2019 werkten we hard aan een ambitieus meerjarenplan. Hierin werden de belangrijkste acties en maatregelen voor de komende 6 jaar beschreven. Burgerparticipatie staat centraal. We zullen jou op allerlei manieren betrekken bij het beleid, van bevragingen tot bewonersvergaderingen en panelgesprekken. Een ander belangrijk aandachtspunt is het verwezenlijken van het burgemeestersconvenant. Het doel van het convenant is om de CO2 -uitstoot te verminderen en ons voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast besteden we in het plan veel aandacht aan het zorgende aspect voor alle inwoners. Ook mobiliteit, zowel op vlak van bereikbaarheid als veiligheid, komt ruimschoots aan bod. Hieronder krijg je in een notendop een overzicht van de belangrijkste punten. Op www.bonheiden.be/meerjarenplan vind je meer informatie. Een zorgende gemeente Bonheiden is een zorgende gemeente met aandacht voor alle inwoners: kinderen, jongeren, jonge gezinnen, ouderen en sociaal zwakkeren. Al deze groepen kunnen terecht in het dienstencentrum. Dat wordt verder uitgebouwd op 2 locaties, Sint-Maartensberg en De Splinter, met een buurtrestaurant in Sint-Maartensberg. Om de specifieke noden van onze oudere inwoners in kaart te brengen, starten we dit jaar een ouderenbehoeftenonderzoek op. Daarnaast voorzien we ook een seniorengids en extra ondersteuning voor mantelzorgers vanaf 2021. Omdat een woning huren in onze gemeente niet voor iedereen haalbaar is, komen er ook maatregelen om de sociale huurmarkt te bevorderen. Om aan de vraag van jonge gezinnen te voldoen breiden we de buitenschoolse kinderopvang uit.

 Beleidsdoelstellingen

1.  Een zorgende gemeente

Bonheiden is een zorgende gemeente met aandacht voor alle inwoners: kinderen, jongeren, jonge gezinnen, ouderen en sociaal zwakkeren. Al deze groepen kunnen terecht in het dienstencentrum. Dat wordt verder uitgebouwd op 2 locaties, Sint-Maartensberg en De Splinter, met een buurtrestaurant in Sint-Maartensberg. Om de specifieke noden van onze oudere inwoners in kaart te brengen, starten we dit jaar een ouderenbehoeftenonderzoek op. Daarnaast voorzien we ook een seniorengids en extra ondersteuning voor mantelzorgers vanaf 2021. Omdat een woning huren in onze gemeente niet voor iedereen haalbaar is, komen er ook maatregelen om de sociale huurmarkt te bevorderen. Om aan de vraag van jonge gezinnen te voldoen breiden we de buitenschoolse kinderopvang uit

2.   Een breed, laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsaanbod

Er valt altijd veel te beleven in onze gemeente, dat willen we graag zo houden met een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Voor de kinderen en jongeren komt er een nieuwe skateramp en een speeltuintjesplan. Voor het cultuuraanbod wordt naast de podiumvoorstellingen, cursussen en expo’s sterk ingezet op ‘kunst op straat’. Er gaat ook veel aandacht naar het erfgoed uit onze gemeente, onder andere door de ontwikkeling van erfgoedsite ’t Smiske met de bouw van een smidse en de aankoop van domein Zellaer.

3.   Gezonde burgers

Wie gezondheid zegt, zegt sport. Daarom zetten we de komende jaren specifiek in op sportbelevenis. Dit doen we door de sportkeet volledig te vernieuwen en door op domein Sluyts sporttoestellen te plaatsen. Daarnaast gaan we ook verschillende acties voeren om een gezonde levensstijl te promoten. Deze acties kaderen binnen het Gezondheidscharter, dat het gemeentebestuur in 2019 ondertekende.

4.   Een bruisende gemeente

Een bruisende gemeente door evenementen, handel & verenigingen Om het bloeiende verenigingsleven in onze gemeente verder te bevorderen worden feestzaal Sint-Martinus en de Krankhoeve gerenoveerd. Onze lokale economie krijgt ook de nodige aandacht. Op het programma staan verschillende acties en initiatieven om onze lokale handelaars te ondersteunen.

5.   Opleiding & ontwikkeling

We willen onze inwoners, jong en oud, begeleiden bij het levenslang leren. Dit doen we door te investeren in goed functionerend gemeentelijk onderwijs. Er komen o.a. Google Chromebooks (laptop met touchscreen)

6.   Mobiliteit

Op vlak van mobiliteit wil het bestuur de komende jaren een nieuw mobiliteits- en circulatieplan opmaken en uitvoeren. Daarbij past ook de verdere uitbreiding van ons veilig fietsnetwerk met o.a. een fietsbrug over de Dijle. Het bestuur zet zich ook in voor een betere bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Om niet-gemotoriseerd vervoer nog meer te promoten worden de trage wegen in onze gemeente opgewaardeerd en opengesteld. Trage wegen zijn paden en weggetjes die voornamelijk gebruikt worden door wandelaars, fietsers en ruiters. Om de veiligheid op onze wegen verder te garanderen worden er ook trajectcontroles ingevoerd en een GAS-vaststeller aangesteld.

7.   Burgemeestersconvenant

Het bestuur gaat verschillende acties voeren om de klimaatverandering tegen te gaan en onze gemeente voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen ervan. Zo gaan we ons inzetten om de biodiversiteit, de bijenvriendelijkheid en het bomenrijk karakter van onze gemeente te verhogen. Om het goede voorbeeld te geven gaan we de CO2 -uitstoot van onze eigen gebouwen met 40% verminderen tegen 2030. We gaan ook ons wagenpark vernieuwen en verduurzamen. Daarnaast volgen er ook enkele structurele maatregelen om de hitte te bestrijden, zoals de promotie van groendaken en schaduwrijke wandelzones als deel van een netwerk van groene (plantgoed) en blauwe (waterlopen) verbindingen. Het bestuur wil ook zorgen voor een duurzame waterbalans in onze gemeente. Door de klimaatverandering worden lange periodes van droogte afgewisseld met korte, hevige buien die voor wateroverlast zorgen. Daarom worden er maatregelen genomen om het hemelwater op te vangen en vast te houden of vertraagd af te voeren. Om onze leefomgeving asbestveilig te maken tegen 2040 nemen we verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld te verwijderen.

8.   Professionele dienstverlening

We willen onze zijn inwoners op een moderne en klantvriendelijke manier ten dienste staan. Zo wordt het digitaal loket uitgebreid en word je als klant nog beter begeleid om de wachttijden te doen dalen. We willen ook onze communicatie verder moderniseren door digitale infoborden te plaatsen en onze huisstijl te vernieuwen.

9.   Degelijk openbaar domein

Het openbaar domein van onze gemeente moet netjes,, veilig en bruikbaar zijn voor iedereen. Daarom wordt er geïnvesteerd in een extra veegmachine en zoutstrooier. Het bestuur gaat de komende jaren ook zwaar investeren in rioleringswerken.

10.  Degelijke ruimtelijke planning

Er komt een algemeen beleids- en uitvoeringskader voor degelijke ruimtelijke planning. Daarin wordt vastgelegd hoe we onze gemeente op de lange termijn duurzaam kunnen inrichten met bijzondere aandacht voor compact en betaalbaar wonen. Daarnaast worden verschillende specifieke gebieden verder ontwikkeld aan de hand van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In zo’n plan leggen we de bestemming van een gebied vast. Zo komt er een RUP voor de bedrijvenzone in de Doornlaarstraat om de ontwikkelingsmogelijkheden en ontsluiting van het terrein te bevorderen. Er komt ook een RUP voor het centrum van Bonheiden waarin de voorschriften voor bouwprojecten worden vastgelegd. Er wordt ruimte voorzien voor kwalitatief openbaar domein met groenaanleg en aangename verblijfsruimten. Verderop zal het project Grote Heide betaalbare en sociale woningen realiseren. Ook de Meurop-site krijgt een RUP met als nieuwe bestemming wonen, werken en recreatie. Een groot publiek park en toegang via trage wegen zullen zorgen voor een aangename leefomgeving. Als laatste volgt er ook een RUP voor de niet ontwikkelde recreatiegrond die de grote delen beboste open ruimte in onze gemeente zal beschermen.

11.  Investering in eigen panden

Het bestuur investeert ook in de eigen panden. Gebouwen die niet meer worden gebruikt, worden verkocht of op een andere manier vervreemd. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in panden die nuttig zijn voor onze gemeenschap. Zo wordt onder andere de tribune van ’t Blikveld vernieuwd. Het bestuur investeert ook in de buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst om dit terrein op een milieubewuste en duurzame manier op punt te stellen. (bron: Rijmheide maart-april 2020 )