Speerpunten lokaal bestuursakkoord

Speerpunten lokaal bestuursakkoord tussen BR30 – CD&V – Open VLD periode 2019-2024 voor de gemeente Bonheiden - Rijmenam.

Speerpunten

1. Participatie en dienstverlening

-Onze inwoners zijn betrokken bij het maatschappelijke gebeuren. De deelname aan het publieke debat door inwoners is een verrijking voor onze gemeentelijke samenleving. Bestuur en inwoners moeten de kans krijgen elkaar te versterken. Burgerinitiatieven willen we aanmoedigen en uitvoerbaar maken. Er moet voldoende financiële ruimte gecreëerd worden om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Dit moet zichtbaar zijn in de meerjarenplanning en dus ook controleerbaar.

Bij het opstarten van dossiers en na het nemen van maatregelen telt ook de mening van de inwoner. Evaluaties zijn nodig.

-We zetten in op digitale en fysieke dienstverlening. Dit betekent dat we voldoende moeten investeren in ICT, slimme toepassingen, alsook in een goed werkende ontvangstbalie.

 2. Dorpsontwikkelingen en wonen

 -Ontwikkeling Bonheiden centrum

We wensen stappen te ondernemen in het uitwerken van een leefbare dorpskern en het wegwerken van het ‘smalle tunnel’ gevoel.  De ambities zijn:

- opstellen van een masterplan en realisatie van één fase;

- een aangepast vergunningenbeleid met aandacht voor het beeldkwaliteitsplan en kwalitatieve open ruimte; kritische screening van het opgestarte ruimtelijke uitvoeringsplan;

- versterking van het groene karakter;

-ondersteuning van ondernemers en horeca (zij vormen een hoeksteen in het sociale weefsel);

 - Ontwikkeling Rijmenam centrum

-De geplande riolerings- en bestratingswerken worden uitgevoerd.

-De reconversie van Site Meurop is een mooie opportuniteit voor Rijmenam. We zullen het algemeen belang in dit project bewaken.

-Via het ruimtelijke beleid dienen de aantrekkelijke elementen in onze gemeente (landelijk groen karakter, handelskernen) nog versterkt te worden, maar moeten we ook het hoofd bieden aan de uitdagingen die voor ons liggen (woonbehoefte, klimaatuitdagingen, mobiliteit, veiligheid).

-Woonbeleid: we werken aan een betaalbaar woonaanbod voor jonge gezinnen.

 3.  Mobiliteit, gezonde lucht en verkeersveiligheid

 Er dient een nieuw mobiliteitsplan opgesteld te worden.

De genomen maatregelen (fietsstraten, verkeerslichten Bonheiden centrum) zullen geëvalueerd worden. Met behulp van verkeersdeskundigen zullen we bekijken hoe de doorstroming beter kan. Veiligheid blijft een prioriteit, zeker in schoolomgevingen en op schoolroutes.

We promoten het gebruik van de fiets als alternatief vervoersmiddel (sensibiliseren, fietsinfrastructuur verbeteren). We zullen inzetten op nieuwe formules voor autoverkeer (deelauto’s).

Openbaar vervoer in onze gemeente moet terug ingevoerd worden voor alle dorpskernen. We moeten onze eisen bundelen met de buurgemeenten en onderhandelen met De Lijn.

Mobiliteitsmaatregelen hebben ook invloed op de leefomgeving. Er zal rekening gehouden worden met het effect op gezonde lucht.

We voeren op verschillenden invalswegen trajectcontroles in zodat snelheidslimieten niet met de voeten getreden worden. Ook in de zijwegen dienen er regelmatig snelheidscontroles gehouden te worden.

 4. Milieu, openbaar groen, water, klimaat, duurzame ontwikkeling

-De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen een kapstok voor ons duurzaamheidsbeleid.

-We gaan voor de uitwerking van de burgemeestersconvenant, met name reductie van de CO2 uitstoot tegen 2030 tot 40%. Dit zal niet alleen van de overheid inspanningen vergen (aanpassing wagenpark, energiezuinig bouwen op Grote Heide), maar ook van onze inwoners. We moeten sensibiliseren en gericht acties ondernemen om onze inwoners te ondersteunen. Er moet bekeken worden hoe strenge voorwaarden kunnen verwerkt worden in het vergunningenbeleid zonder wonen onbetaalbaar te maken.

-Patrimoniumbeleid: een preventief en curatief onderhoud van de gebouwen vormt de basis van de visie op patrimonium. Daartoe dient een patrimoniumplan opgesteld te worden. De burgemeestersconvenant en klimaatdoelstellingen inspireren tot het nemen van investeringsbeslissingen:

  •  Het vrije tijdscentrum ‘de splinter’ (kind-, jeugd-, seniorencentrum) wordt verder gebouwd en ingevuld volgens eigentijdse normen.
  •  Nieuwe sportkeet aan de Berentrodevelden werd ingepland en zal worden uitgevoerd.
  • Renovatie zaal Sint Martinus: we wensen deze zaal te renoveren voor de basisfuncties die deze zaal kan bieden aan verenigingen. 
  •  Renovatie Krankhoeve en andere openbare gebouwen met prioriteit voor isolatie.

-Het reguliere onderhoud van wegen met inbegrip van fietspaden, voetpaden vergt permanente opvolging. We moeten alert zijn dat onze gebouwen en wegen toegankelijk zijn voor ouderen en personen met een handicap.

-We stimuleren het gebruik van groene energie en waar mogelijk minder energie. Voor de openbare verlichting kiezen we voluit voor LED verlichting. In afwachting van het uitrollen daarvan, zijn we voorstander om de lichten ’s nachts uit te schakelen, maar wel de schakelmomenten nader onder de loep te nemen.

-Waterzuivering en aanleg van gescheiden stelsels is een belangrijke prioriteit. Het finaliseren van het ‘hemelwaterplan’ zal ons helpen om het hoofd te bieden aan de klimaatwijzigingen.

De geplande rioleringswerken moeten uitgevoerd en nieuwe dossiers moeten opgestart worden.

Voor openbare werken zal de klemtoon dan ook liggen op de heraanleg van de bovenbouw die gepaard gaat met die rioleringswerken. Aandacht voor toegankelijkheid voor personen met een beperking.

 -Een toekomstgerichte inrichting van het openbaar groen moet consequent uitgerold worden op het openbaar domein, met respect voor de bermen langs de wegen.

-Er zullen initiatieven genomen worden, zowel voor openbaar als privaat domein, rond biodiversiteit. Dit in samenwerking met onze verenigingen en burgers.

 

5. Sociaal weefsel – oud en jong –rijk en arm –vrije tijd

-We investeren in het gemeenschaps- en verenigingsleven.

Voor Rijmenam betekent dit in het bijzonder dat we de renovatie van de zaal Sint – Martinus prioritair op de agenda zetten. Voor Bonheiden betekent dit een renovatie van de Krankhoeve.

-De geplande ontwikkeling van het dienstencentrum zal worden uitgevoerd in functie van de wettelijke vereisten. We willen zo veel mogelijk senioren bereiken.

-Onze jongeren verdienen een brede ondersteuning vanuit de jeugddienst. Het nieuwe vrije tijdscentrum moet voor hen een haven vormen waar ontmoeting, experiment, ondernemingszin wordt geprikkeld. Geestelijk welzijn vormt daarbij een bijzonder aandachtspunt.

-De inkanteling OCMW- gemeente is gestart en zal verder worden uitgerold. Dit moet leiden tot een optimalisatie van onze organisatie en een betere dienstverlening. We bewaken daarbij dat de kwetsbaren en zwakken de hulp krijgen die hen toebehoort.

-In het cultuur (met inbegrip van bibliotheek)-, sport- en jeugdbeleid garanderen we de bestendiging van de bestaande ondersteuning: de toewijzing van de bovenlokale subsidies per sector wordt verder gezet. Via het proces van de Beleids-en beheerscyclus, zullen we verder keuzes maken in doelgroepen en vernieuwingsideeën die op tafel liggen.                                                 

De speerpunten die ons samenbrengen als nieuwe coalitieploeg en die we vandaag presenteren, zijn een selectie van een aantal zaken die we belangrijk vinden en geven de richting aan die we uit willen gaan. Het is geen volledige weergave van onze beleidsdoelstellingen en actieplannen. Deze dienen onderzocht te worden op hun financiële haalbaarheid.

6.  Financiën

Uit respect voor deze en komende generaties zullen we voorzichtig omgaan met de budgetten die voorhanden zijn. De jeugd is onze toekomst en die toekomst mogen we niet hypothekeren door overhaaste beslissingen.

We streven een gezond financieel evenwicht na met een positieve autofinancieringsmarge. Er komt geen belastingverhoging wat betreft de componenten personenbelasting en onroerende voorheffing. Dit betekent geen verhoging van de  belastingdruk. Een belastingverlaging wordt niet nagestreefd.                                                     

 I. Schepencollege

We engageren ons te werken als team en elkaar te versterken in de diverse beleidsdomeinen. Opsomming van onderstaande beleidstaken betreft dus voornamelijk een werkverdeling. Het schepencollege beslist collegiaal.

Gelet op speerpunt nummer 1 van ons akkoord en het belang dat we daaraan hechten, krijgen alle leden van het schepencollege de taak participatie toegewezen.

Het vierde schepenambt betreft een gedeeld schepenmandaat: de eerste drie jaar van de legislatuur Pascal Vercammen, vervolgens 2 jaar Luc De Weerdt, tenslotte 1 jaar Daan Versonnen.