Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 biedt een frisse kijk op onze doelstellingen voor Bonheiden-Rijmenam voor de beleidsperiode 2012-2018. We nodigen u uit voor reacties, bedenkingen of opmerkingen en hopen mede dankzij uw steun ons programma voor een beter Bonheiden-Rijmenam te kunnen realiseren.

  1. SOCIAAL

 

Levenskwaliteit voor iedereen. Dat is onze hoofdzorg!

Wie opgroeit in Bonheiden-Rijmenam of er het geluk vindt, moet de kans krijgen om er te blijven wonen. Dat geldt voor jonge gezinnen, maar ook voor alleenstaanden en voor wie hier wil genieten van zijn oude dag. Wij gaan voor een zorgzame mix van levenskwaliteit, betaalbaar én duurzaam wonen. 

Bonheiden-Rijmenam, tot uw dienst.

Dankzij het lokaal dienstencentrum kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun omgeving blijven wonen. De verschillende diensten (het aanbieden van warme maaltijden, de poetsdienst, ouderengezelschapsdienst, klusjesdienst, minder- mobielencentrale...) en ontspannende activiteiten die de zorgverleners aanbieden, maken het onze senioren graag wat comfortabeler.

Ons dienstencentrum werkt uitstekend en oogst veel lof, maar is te klein en vereist een nieuwe locatie. Wij willen het onderbrengen in de Olmenlaan, om daar een volwaardige zorgsite uit te kunnen bouwen. 

Een zorgzame mix.

De site van de Olmenlaan moet worden voorbehouden voor senioren en zorgbehoevenden. Binnen de site gaan we voor een gezonde mix van sociale huurflats, flats voor mensen met een gemiddeld inkomen en voor assistentiewoningen voor zorgbehoevende inwoners.

Betaalbaar wonen, duurzaam leven.

Ook jonge gezinnen hebben nood aan betaalbare en duurzame woningen. De Grote Heide (aan de Eisenhouwerlaan) site leent zich daar uitstekend toe.
Wij willen er een mix van verschillende woonvormen creëren, met voorrang voor de inwoners van Bonheiden-Rijmenam.
Er zal een aanbod komen van betaalbare en sociale woningen zowel om te huren als te kopen, met een bepaalde voorrang voor eigen inwoners. 
Dit alles op een duurzame manier: hoge isolatienorm, laag energieverbruik, aanpasbaar bouwen/levenslang wonen, kwaliteitsvolle architectuur met verschillende woonvormen aangepast aan de specifieke gezinssamenstelling, efficiënt ruimtegebruik met aandacht voor privacy en groene omgeving, ….
De ontwikkeling van de Grote Heide dient gespreid te gebeuren volgens bepaalde fases zodat er ook nog woonkansen aangeboden worden binnen enkele jaren. Het bestuur moet zich extern laten versterken door een ontwikkelaar (IGEMO), maar moet de regie in handen houden en van de ontwikkelaar een eerlijke prijs krijgen voor de gronden. 

Bank met 4% extra lente.

De Dijle- en Bruinbeekvallei geven onze gemeente een apart, rustgevend karakter. Extra openbare rustbanken en bijkomende trage wegen, zorgen ervoor dat jong en oud binnenkort nog meer van de natuur kunnen genieten. Dit bijvoorbeeld op weg naar het ziekenhuis of in mooie straten zoals de Zellaerdreef.

Een vrijwillige bijdrage.

Thuis blijven wonen is de grootste wens van vele ouderen en zieken. Onze daadkrachtige mantelzorgers maken hierin elke dag opnieuw het verschil. We willen daarom een gemeentelijke ondersteuning invoeren voor de mantelzorg.

Thuis in Bonheiden-Rijmenam.

We willen onze ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen. Daarom willen we een gemeentelijke premie invoeren voor ‘levenslang wonen’. Dit om de toegankelijkheid, veiligheid en comfort van onze senioren in hun eigen huis te verbeteren.

Laagdrempelige mobiliteit.

Rolstoelgebruikers en jonge ouders met kinderwagens moeten zich moeiteloos doorheen onze gemeente kunnen verplaatsen. Elk openbaar gebouw en al onze voetpaden moeten het toegankelijkheidsprincipe respecteren en realiseren. Ook na wegenwerken moeten onze voetpaden opnieuw gecontroleerd worden.

 

  1. MOBILITEIT, VERKEERSVEILIGHEID, DUURZAAM MILIEUBELEID, COMMUNICATIE, MIDDENSTAND

 

Rechtsomkeer aan het sluipverkeer.

Bonheiden en Rijmenam dorp slibben stilaan dicht. De drukte op onze dorpswegen vormt op vele plaatsen intussen een echt probleem.
Door de doordachte herinrichting van beide dorpskernen willen wij de verkeersdoorstroom verlagen en verkeersveiligheid verhogen. We roepen het toenemend sluipverkeer daarbij eindelijk halt toe en geven zwakke weggebruikers opnieuw prioriteit.
CD&V Bonheiden-Rijmenam kiest daarbij voor open communicatie naar inwoners en middenstand toe. Echte inspraak is voor ons geen ijdel woord. Ook afspraken over de gemeentelijke grenzen heen zijn volgens ons een must voor een vlotte doorgang.
Bovendien bereikt ook het waterbeleid in onze gemeente een cruciaal kantelpunt. Discussies rond bovenbouw (heraanleg straten, pleintjes…) mogen de rioleringswerken nu niet vertragen.
Een visie met vaart, die Bonheiden-Rijmenam opnieuw in beweging brengt! 

Grensoverschrijdende, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Onze gemeente krijgt veel verkeer te verwerken. Dit leidt voor onze inwoners tot ongenoegen zowel op gebied van veiligheid als van mobiliteit. We moeten actiever zoeken naar een mogelijke afleiding van bepaalde verkeersstromen.
De aansluiting van de R6 vergt een verhoogde aandacht: op korte termijn voor de omleidingswegen, op lange termijn voor verkeersstroom op onze wegen.
De tangent in Mechelen zal ook bijkomende druk leggen op onze gemeente, niet in het minst op het kruispunt aan de Mechelsesteenweg met de N15. 
We moeten intergemeentelijk overleg plegen en ook op gewestniveau de best mogelijke oplossingen uitwerken.

De heraanleg van de dorpskernen moet de leefbaarheid , de veiligheid en de vlotte doorstroming vergroten.

Daarnaast moeten de kruispunten zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd (waar plaats een rond punt).

Wij willen het sluipverkeer aanpakken in straten waar ‘doorstekers’ de veiligheid van anderen in het gedrang brengen. Wij streven voor gelijkvormige maatregelen waar mogelijk en geven de voorkeur aan een aangepaste inrichting van de straat (wegversmallingen, asverspringing, éénrichtingsverkeer, verkeersdrempels) boven het radicaal afsluiten van straten.

De veiligheid van de zwakke weggebruikers moet verhoogd worden door: blijvend te investeren in afgescheiden fiets- en voetpaden (prioriteit Dijleweg, Weynesbaan, Muizensteenweg). Door haagjes afgeschermde fietspaden geven de omgeving niet alleen een frisgroen effect, maar vernauwen ook het weidse baangevoel van de autobestuurder. Zo doen de hagen de weggebruiker zijn snelheid spontaan verlagen. Er dienen blijvend middelen ingezet worden om sneeuw te ruimen op de voet- en fietspaden; bijkomende snelheidscamera’s op de belangrijke invalswegen; roodlichtcamera’s op gevaarlijke kruispunten; verdere realisatie van LED verlichting bij oversteekplaatsen.

Het aantal trage wegen (als alternatieve fietsroutes) dient uitgebreid te worden, ondermeer door het (terug) openstellen van buurt- en kerkwegen: een fijnmazig voetgangers- en fietsroutenetwerk is goud waard voor een leefbare groene gemeente; Initiatief nemen en coördinerend optreden om milieu vriendelijke alternatieven te lanceren (o.a. overschrijdende samenwerking om elektrische fietsen aan te bieden aan interessante prijzen). - carpoolproject en stimuleren, bekendmaken en ondersteunen; zorgen voor comfortabele en veilige fietsstallingen over de ganse gemeente.

Bereikbaarheid met een voldoende frequentie is een recht van elke inwoner. Het terugwinnen van de geschrapte buslijnen moet met De Lijn opnieuw onderhandeld worden. 

Schoolomgevingen zijn een prioriteit in de aanleg van het openbaar domein. De omgeving van de nieuwe gemeentelijke kleuterschool moet bijzondere aandacht krijgen.
Het onderscheid en het verschil in aanpak van verkeerswegen en woonstraten is essentieel voor een behoorlijke ruimtelijke ordening. De ondoordachte lintbebouwing maakte van vele verkeerswegen woonstraten, met onveiligheid voor bewoners én weggebruikers tot gevolg. Een toekomstgericht beleid moet hiervoor oog hebben en maatregelen nemen om aan deze scheefgegroeide toestand te verhelpen en alvast de kwalijke gevolgen ervan te beperken. 

Dynamische dorpskern.

Rijmenam moet dynamisch, veilig en bereikbaar zijn. Bij de heraanleg ervan moet bijzondere aandacht gaan naar de leefbaarheid van de dorpskern, zowel voor de bewoners als voor de middenstand.

Communicatie.

De communicatie naar de inwoners en handelaren toe kan beter, vooral bij het aankondigen en opvolgen wegenwerken. Voor grote infrastructuurwerken moet een gedetailleerd communicatieplan uitgewerkt worden, zodat iedereen tijdig weet welke werken er wanneer van start gaan.
Ook binnen de gemeentelijke diensten moet snellere en automatische communicatie leiden tot verbetering van de dienstverlening. 

Middenstand.

De gemeente moet zich gastvrij opstellen ten aanzien van de middenstand. Constructieve samenwerking tussen beide actoren verhoogt de dynamiek in onze gemeente en stelt haar inwoners tot tevredenheid.
Er is grote nood aan parkeerplaatsen. Het parkeerbeleid dient aangepast te worden aan die sterke vraag. We moeten actief op zoek gaan naar bijkomende plaatsen

Groene gemeente.

Bonheiden-Rijmenam moet een bosrijke gemeente blijven. De open, groene ruimte moet ten allen tijde beschermd blijven. Het tekort aan kleinere en sociale kavels voor alleenstaanden (jong en oud) en jonge gezinnen, moet worden opgelost door het creëren van kleine en betaalbare percelen dichtbij de dorpskernen.
We moeten het groene karakter bewaren en versterken door:
- ‘groen’ voorwaarden te koppelen aan bouwprojecten, ze consequent toe te passen en op te volgen;
- de historische dreven in ere te herstellen via een realistisch stappenplan;
- waar mogelijk streekeigen hagen aan te planten (vb. langs fietspaden, bij nieuwbouw) en kleine landschapselementen aan te planten of aan te leggen;
- het groene venster /vinger idee vastgelegd in het beeld kwaliteitsplan van Bonheiden dorp consequent toepassen en blijven promoten zodat het dorp contact blijft houden met de omliggende natuur;
- het beeld kwaliteitsplan Rijmenam dorp te respecteren bij het verlenen van vergunningen;
- toe te zien op de verplichte heraanplanting van bomen;
- gebieden met natuurwaarde te verbinden en te versterken.

Biodiversiteit.

Onze gemeente heeft alle troeven in handen om haar biodiversiteit te versterken. Het biodiversiteitscharter moet uitgewerkt en toegepast worden.

Water.

Het scheiden van regen- en afvalwater en het hergebruik van regenwater zijn de sleutelfactoren voor een efficiënt en duurzaam waterbeleid. Daarom werken we over de hele gemeente aan een gescheiden waterstelsel. Daarnaast willen we ook de gemeentelijke afkoppelingspremie opnieuw invoeren.
De inhaalbeweging voor de rioleringsaanleg moet in de eerste plaats in Rijmenam gebeuren, aangezien de achterstand hier het grootste is. Nu de werken van Aquafin kunnen starten, kunnen er eindelijk ook meer rioleringsbuizen in de grond.
Om wateroverlast te vermijden, dienen de grachten degelijk onderhouden te worden. We moeten kritisch de bestaande technieken vergelijken met nieuwe en werken volgens de meest efficiënte methodes. 

Gerecycleerd goed.

Onze afvalberg moet verkleinen. We blijven het principe hanteren dat de vervuiler zelf betaalt en niet de gemeenschap, zodat de verwerking van afval op termijn betaalbaar blijft. Recycleren, sorteren en composteren in een groene gemeente als de onze moet blijvend gepromoot worden.
Duidelijke informatie vanuit/over het afvalcontainerpark, preventiecampagnes, en een goede samenwerking met de regionale kringloopwinkel als partner van de gemeente , kunnen verder meehelpen om afval te vermijden. 

Sluikstorten.

Het sluikstorten dient aangepakt te worden: zowel via aangifte bij het meldpunt (voor nieuwe plaatsen), als via een sterkere ondersteuning van de technische dienst (voor gekende plaatsen) om te vermijden dat er ‘rotte plekken’ ontstaan die sluikstorten zouden aantrekken.

Energie.

Wij moeten meer ambities koesteren om zuinig om te gaan met energie.
Het gemeentebestuur vervult hier een voorbeeldfunctie. Zo dient ze de geplande beperkingen van openbare verlichting door te voeren en blijven inspelen op nieuwe technologieën. In de openbare gebouwen dient het licht en warmtebeheer geoptimaliseerd te worden.
Het gemeentebestuur moet ondersteunende maatregelen nemen (subsidies) om nieuwe energievriendelijke technologieën de kans te geven.
Bij het verlenen van bouwvergunningen dienen hoge energie eisen gesteld te worden.
De woonwinkel heeft vele inwoners en verenigingen kunnen helpen bij de realisatie van energiebesparende maatregelen en dient daarom verder ondersteund te worden in haar informatie opdracht. 

Rol van een gemeentebestuur?

Het gemeentebestuur moet maatregelen nemen waar nodig. Milieu vormt in dat geval de verantwoordelijkheid van àlle gemeentelijke diensten. De samenwerking tussen de technische en de milieudienst dient geoptimaliseerd te worden.
Toch mag het bestuur zich niet in de plaats stellen waar anderen daartoe beter geplaatst of georganiseerd zijn: we geven ruimte aan particulier initiatief (vb. aanbrengen van projecten voor bio diversiteit) en pleiten voor een verderzetting van de goede samenwerking met de Milieuraad en Natuurpunt vzw.

 

III. CULTUUR, VRIJE TIJD, SPORT, JEUGD, VERENIGINGEN, FINANCIËN

 

Betere cultuur beleef je samen.

Samen-leven is samen lachen, samen feesten, samen sporten, samen cultuur beleven… Bonheiden-Rijmenam moet een bruisende, dynamische gemeente zijn!
CD&V Bonheiden-Rijmenam geeft elke vereniging gelijke kansen en moedigt iedere inwoner even luid aan. Daarnaast willen we jonge gezinnen ondersteunen met uitgebreide kinderopvang en blijven we investeren in cultuur en kunst. Wij willen elke inwoner in de toekomst graag nog méér betaalbare en kwalitatieve culturele activiteiten kunnen aanbieden.
Een financieel gezond sport- en cultuurbeleid vergt realistische keuzes. Wij willen het gemeentelijk budget beheren zoals een goede huisvader of huismoeder dat doet.  

Kunst van bij ons.

Het sterk gemeentelijk cultuurbeleid blijft een prioriteit in onze gemeente. Wij ijveren voor meer erkenning voor de kunstenaars die verbonden zijn aan onze gemeente. Kunstenaars en schrijvers als August Gille, Nand Van Itterbeeck, Karel Jonckheere… maken deel uit van ons cultureel erfgoed en moeten op gepaste wijze in de schijnwerpers geplaatst worden. Dit kan concreet door de organisatie van tentoonstellingen, wandelingen, beelden in openbare ruimte….

CD&V Bonheiden-Rijmenam staat als één team achter de bouw van de nieuwe gemeentelijke kleuterschool. Het mobiliteits- en veiligheidsaspect van dit bouwproject moet begeleid wordt van bij het prille begin. Als we het project tijdig al in goede banen leiden, kunnen we verkeerschaos vermijden. 

Een jong beleid maakt jonge keuzes.

CD&V Bonheiden-Rijmenam ijvert voor een flexibele, betaalbare kinderopvang en voor de realisatie van het aangepast Kind en Jeugd Ontmoetingscentrum. Dit polyvalente centrum wordt een flexibele ontmoetingsplaats die het zowel jongeren als (groot)ouders in de toekomst graag wat makkelijker maakt.
Het concept van de jeugdparagraaf moet in de praktijk werkelijk worden toegepast. Bij elke aangelegenheid moet men nagaan wat de gevolgen zijn voor kinderen en jongeren. Bij elke beslissing die te maken heeft met jeugdbeleid moet de gemeente het advies van de jeugdraad vragen. Het gaat vnl. om een ingesteldheid, een mentaliteitswijziging. 

Betaalbaar genieten.

We moeten blijven investeren in de vrijetijdscheques voor mensen met een laag inkomen. Dankzij deze ondersteuning kunnen ook mensen met een laag inkomen actief deelnemen aan culturele, sportieve en andere vrijetijdsactivtiteien.

Samen sterker.

Verenigingen brengen mensen bij elkaar en gaan vereenzaming tegen, zowel op sportief, cultureel als jeugdig vlak. Daarom vinden wij het belangrijk alle verenigingen in onze gemeente logistiek te ondersteunen. Dit bijvoorbeeld door het aanbieden van gesubsidieerd kampvervoer.
CD&V heeft een boon voor elke vrijwilliger in het verenigingsleven. Om ons respect en onze waardering te uiten willen wij een aanmoedigende ‘Dag van de vrijwilliger’ organiseren. 

Fairplay, ook naast het veld.

De Bonheidense sportverenigingen moeten voorrang krijgen op de sportinfrastructuur van Berentrode. Onze inwoners moeten ook in eigen gemeente sportief kunnen zijn. Bij de ondersteuning worden al onze sportverenigingen gelijk behandeld. Via betrouwbare, transparante regelementen weet elke vereniging precies op welke logistieke middelen zij kunnen rekenen.

Ruimte voor cultuur.

Zaal St. Martinus is een belangrijke ontmoetingsruimte voor het sociaal en cultureel leven in Rijmenam. Al onze verenigingen moeten hier terecht kunnen. Er moet dan ook dringend gefaseerd werk gemaakt worden van de restauratie van deze zaal.

We staan garant voor een gezond en verantwoord financieel beleid!
De belastingen mogen niet verhogen en toch willen we onze talrijke ambities waarmaken. Dit kan enkel door keuzes te maken en deze consequent via een stappenplan uit te voeren. Met de meerjarenplanning mag geen loopje genomen worden!