CD&V Senioren

Verslag regiobestuur Mechelen 13-12-2018

  

1.  Evaluatie van het bezoek aan VRT op 26 november 2018

.Er waren 49 deelnemers. Het was voor meeste deelnemers zeer interessant.

Luc Van den Brande maakt heel wat tijd vrij voor de CD&V-senioren, bij de ontvangst en tijdens het middagmaal. Het mediabeleid, de actuele problemen en de bouwplannen van VRT werden zeer uitgebreid door hem toegelicht. Bij het einde werd namens de CD&V-senioren aan Luc een boek overhandigd als bedanking voor zijn bijdrage aan dit bezoek.

De factuur van VRT werd ondertussen ontvangen..Door tussenkomst van CD&V werd de bijdrage per deelnemer beperkt tot minder dan een euro.

2.  Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen.

.De voorzitter feliciteert Rita Van Den Bulck en Eddy Vercammen, die verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen. In volgende gemeenten van de regio werden senioren op de CD&V-lijst verkozen:

 •  Berlaar: Willy Beullens
 •  Bornem: Bernadette Boeykens en Gilbert Van den Berghe -Duffel: Jos Hellemans en Luc Wuyts
 •  Heist-op-den-Berg: Bernadette De Ca Lier: Rita Van den Bulck
 •  Putte: Greta Van Asbroeck, en Roger Janssens  Puurs
 •  Sint-Amands: Alex Goethals.

3.  Vernieuwing lokale CD&V-besturen

 In de gemeenten, waar nu CD&V-senioren regelmatig meewerken aan de regiowerking van de CD&V-senioren, zijn er kandidaturen ingediend voor plaatselijk voorzitter of verantwoordelijke van de CD&V-senioren. Na de lokale bestuursvernieuwing zullen naast de verkozen voorzitters ook andere CD&V-senioren mogen deelnemen aan de vergaderingen van het regiobestuur, zoals nu.

De bovenlokale bestuursvernieuwing zal doorgaan in het najaar van 2019, waarbij op dat ogenblik kandidaturen gesteld kunnen worden voor provinciaal- en regiovoorzitter van de CD&V-senioren.

4.  Planning activiteiten 2019

Omwille van de parlementsverkiezingen in mei 2019 wordt het programma beperkt gehouden.

Voor het voorjaar wordt een bezoek voorzien aan Gestel met zijn gerenoveerd dorpsplein en aan het diamantmuseum in Nijlen. Rita informeert in Gestel. Jef gaat de mogelijkheden na in Nijlen. Programma wordt definitief uitgewerkt op de volgende bestuursvergadering. Bezoek wordt in eerste of vierde week van april gepland ( mogelijke data zijn 1, 2 of 26 april).

Voor het najaar wordt een bezoek aan Bornem overwogen. Hier wacht men tegen volgende bestuursvergadering een eerste voorstel van Alfons De Strooper in.

5.  Nieuws van de CD&V-senioren nationaal en provinciaal

.De themadag van de CD&V-senioren op 11 december over zorgregio’s en over vroegtijdige zorgplanning was zeer interessant. Het programma van de CD&V-senioren nationaal ziet er voorlopig als volgt uit:

 •  8 januari 2019: nieuwjaarsreceptie CD&V-senioren met boekvoorstelling door Reginald Moreels.
 •  14 februari 2019: filmvoorstelling Invictus te Leuven met Peter van Rompuy als inleider. 

De CD&V-senioren combineren 29 april (de Europese dag van intergenerationele solidariteit) met 9 mei (Europadag) met bezoek aan EP Brussel of themadag in het Vlaams Parlement..

De provinciale CD&V-senioren plannen in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen drie themanamiddagen over de voor senioren belangrijke beleidsdomeinen m.m.v. verschillende Vlaamse en federale CD&V-parlementsleden uit de provincie. De kalender van deze themanamiddagen:  11 februari: Mol,  11 maart: Puurs,  29 april: Lier.

6.  Parlementsverkiezingen

Die zullen in de komende maanden weer wat tijd vragen van CD&V-senioren voor medewerking aan diverse campagne-activiteiten.

Eerstdaags wordt er een verkiezingsmanifest van de CD&V-senioren voor de volgende parlementsverkiezingen aan alle leden +60 van CD&V verzonden. Hiervan kunnen eventueel bijkomende exemplaren bekomen worden bij Noëlla Jacobs.

.Verslag van de algemene vergadering van de seniorenraad

02/02/019

 Agendapunten voor 2019

 • Het memorandum, met de desiderata van de senioren, zal overhandigd worden aan het nieuw gemeentebestuur.
 • De activiteitenkalender van de sportactiviteiten van de seniorenraad:                              
        21/05/2019 sportdag Durbuy, 19-20/09/2019 sportdag aan zee.
 • Ouderenbehoeftenonderzoek wordt voorzien
 • Aanstellen van een senioren-consulent.
 • Toezicht houden op de lay-out van de informatie in Rijmheide.
 • Inspraak voorzien in de activiteiten van De Splinter.
 • Oprichten van een overlegplatform voor seniorenraden van verschillende gemeenten.
 • Inspraak houden bij de straatverlichting.
 • Inspraak houden bij het verminderen van een aantal postbussen in de gemeente.
 • IJveren voor het voorzien van plaspunten in de gemeente.
 • Herverkiezing van kandidaten voor de seniorenraad..

HEB JE INTERESSE?

De permanente vraag van ouderen: ‘‘Waardeer het werk dat wij een leven lang presteerden en geef ons kansen om verder waardig deel te nemen aan de samenleving.”

Vanuit de strekking CD&V-senioren ijveren wij om aan deze vraag te voldoen.
 
De seniorenwerking van Bonheiden - Rijmenam werkt samen met de  CD&V -senioren regio Mechelen en de CD&V-senioren provincie Antwerpen. We bevragen de lokale senioren naar hun welzijn en vormen op basis hiervan standpunten die worden opgenomen door de partij.

Op deze manier creëren we een groot draagvlak en kunnen we een beleid voeren dat nooit uit het oog verliest om waar het écht om draait, de mens.

Heb je interesse om ons project te versterken? Wil je mee je schouders zetten onder een beleid dat het welzijn van ouderen garandeert? Neem dan zeker contact met ons op!

Marc Huyghe,  seniorenvoorzitter

Algemeen voorzitter CD&V-senioren: ERIC VAN ROMPUY

 

Hartelijk welkom op deze thema dag: “Engagement van senioren in CD&V, Vlaanderen en Europa”

Vooreerst AN HERMANS  die 12 jaar lang onze algemene voorzitter was en dat op een schitterende manier heeft gedaan en nu de stok heeft doorgegeven in CD&V-senioren maar dit engagement verderzet op Europees niveau als voorzitter van de Europese Senioren Unie. Ministers van Welzijn Wouter Beke en zijn voorganger Jo Vandeurzen zullen haar engagement en de uitdagingen toelichten van het ouderenbeleid in Vlaanderen en prof. Steven Van Hecke zal dit plaatsen in Europees perspectief.

Speciaal welkom ook aan onze bekendste CD&V-senior - en niet  toevallig - ook mijn broer Herman die er op stond om deze huldenzitting voor An Hermans bij te wonen. Hei is onder het CVP-voorzitterschap van Herman dat de CD&V-senioren zijn opgericht in 1991.

Zelf ben ik jullie dankbaar dat ik op 6 december verkozen werd als jullie voorzitter. In okt. 1977 - meer dan 42 jaar geleden - werd ik verkozen als nationaal voorzitter van de CVP-Jo – mijn mooiste periode in de politiek en in de volgende jaren hoop ik met jullie ook een mooie en boeiende periode te beleven. Vorige zondag nam ik deel aan een debat op RTL-TVI en ik werd daar voorgesteld als “le président des aînés du CD&V”. Vroeger was ik in de Franstalige pers bekend als ” le bouillant président des CVP-jo” de belhamel in de politiek ten tijde van het Egmontpact, het FDF, madame Spaak en André Cools. Ook Wilfried Martens, Leo Tindemans en Frank Swaelen, de toenmalige CVP-voorzitters waren niet altijd blij met de stellingnames van de toenmalige CVP-jo. Joachim Coens kan ik evenwel geruststellen dat het met de senioren van vandaag niet zo’n vaart zal lopen! Wel zullen we strijdbaar zijn om onze partij terug meer op de kaart te zetten.

 De voorzittersverkiezingen hebben uitgewezen dat de partijleden vragen naar een nieuwe aanpak zowel qua inhoud als qua stijl.Het is niet aan de CD&V-senioren om “de nieuwe CD&V” gestalte te geven wel onze bijdrage te leveren tot dit vernieuwingsproces.We gaan het niet hebben over “ VROEGER was het beter” maar resoluut onze blik richten op morgen.

De tijden zijn veranderd. Ik las enkele weken terug het boek van Yuval Harari “21 lessen voor de 21ste eeuw waarin hij schetst wat de nieuwe uitdagingen zijn voor het decennium 2020.

-          De opwarming van de aarde, het klimaat, de energie transitie. Met de bosbranden in Australië moet zelfs de grootste klimaatscepticus toegeven dat onze planeet bedreigd is en drastische maatregelen op lokaal en wereldvlak nodig zijn.

-           Tegen 2030 komen er 1 miljard mensen bij met 13% en stijgt de wereldbevolking tot 8,5 miljard.

-          De migratiestromen zullen blijven toenemen en men verwacht dat de instroom van Afrikanen naar de EU zal oplopen tot 150 miljoen in het komende decennium. Alle gemeenschappen worden multicultureel. Nationalisme, religie en culturele verschillen verdelen in toenemende mate de mensheid.

-          Globalisering heeft plaats gemaakt voor protectionisme: America first en Brexit.

-          We kennen een ouder wordende bevolking waar het beleid rondom gezondheidszorgen, welzijn, woongelegenheid, pensioenen steeds belangrijker worden. Thema’s die ons senioren bijzonder bekommeren en waar wij als beweging de grootste aandacht voor hebben.

-          De technologische evolutie. Onze generatie heeft nog geleefd zonder facebook, e-mail, smartphone, You Tube, laptop, computer, internet. NOOIT WAS ER ZOVEEL COMMUNICATIE MAAR NOOIT WAS ER MEER EENZAAMHEID.

 De digitale revolutie heeft een nieuwe beschaving gecreëerd en onze manier van leven, ons denken, ons werk, onze vrije tijd, onze relaties onderling fundamenteel gewijzigd. Het gaat niet  alleen om een technologische revolutie maar volgens Harari om een antropologische revolutie. Om de nieuwe wereld te begrijpen moeten we deze mutatie van de beschaving onderkennen.

 OOK DE POLITIEK IS VERANDERD.

De internetrevolutie, facebook, twitter bepaalt de manier waarop aan politiek wordt gedaan. Trump en Brexit zijn geen toeval. Het populisme is mede een product van de nieuwe communicatie waarbij gesproken wordt in termen van simplificatie, FAKE NEWS, post-truth, leugens worden waarheid.
Verbaal geweld, polarisatie, groeiende tegenstellingen, het stigmatiseren van groepen en mensen.

Als zestig plussers leven we in deze nieuwe wereld en moeten we ons aanpassen want vroeger komt nooit meer terug. Ook onze politieke partij CD&V moet zich aanpassen.
Ons discours van evenwicht, rustige vastheid, redelijkheid, solidariteit, samenwerking is meer dan ooit nodig in de actuele samenleving maar we moeten hiervoor durven  ingaan tegen de TIJDSGEEST.

Hoe vertalen we onze boodschap inzake stijl en inhoud?

Onze nieuwe voorzitter Joachim Coens wil onze partij op een nieuwe lijst schoeien, Sammy Mahdi als jongerenvoorzitter spreekt van een electroshock, pompen of verzuipen. Als gevolg van de politieke crisis en zijn informateursopdracht is de nieuwe leiding nog niet van start gegaan maar we zullen ons als senioren actief inschrijven en inzetten als dit vernieuwingsproces op gang komt.

Wij hebben geen ambities meer voor mandaten in de gemeente, provincie of het parlement; wij doen het omdat we partij graag zien en willen mee ijveren om onze partij terug in de lift te zetten en dit zowel door de jonge generaties aan te spreken als de oudere generaties want ook hier hebben we kiezers verloren omwille van zowel het migratiethema als de pensioenen. Volgens recente electorale onderzoeken laat onze partij meer en meer Vlamingen onverschillig.

In gepolariseerde samenlevingen hebben alle gematigde centrumpartijen het moeilijk.  Dit geldt niet enkel voor CD&V.

 Individualisme en materialisme zijn volledig ontspoort. Het is een tijdsgeest waardoor partijen die samenwerking en spiritualiteit willen bevorderen aanhang verliezen.

Wat is onze strategie om onze mens- en samenlevingsopvattingen die meer dan ooit nodig zijn terug gestalte te geven op een eigentijdse manier?

Met besturen alleen zullen we nooit opnieuw kunnen groeien als CD&V. We moeten een boodschap hebben die appelleert en die met de moderne communicatiekanalen naar de mensen wordt vertaald.

Het seniorenbeleid zal ons grootste aandacht blijven hebben maar vele problemen overstijgen de generaties. Voor iemand die 70 is geworden is klimaat even belangrijk als iemand die 30 is, ook de gevolgen van migratie en globalisering zijn voor iedereen gelijk ongeacht de leeftijd.

 Goeie vrienden, daar zullen we aan werken en onze bescheiden bijdrage pogen te leveren om oplossingen te zoeken en ideeën aan te brengen.

Dat engagement wil ik met jullie en ons bestuur opnemen. Op mij en het bestuur kunnen jullie alvast rekenen.

 Eric Van Rompuy 

 

 

CD&V-SENIOREN KALENDER: 2020

Bij de CD&V-senioren werd Eric Van Rompuy als nieuw algemeen voorzitter verkozen en daarnaast ook de provinciale voorzitters. Buiten Lieve Keuleers zijn alle provinciale voorzitters bij de CD&V-senioren nieuw.

Lieve Keuleers is sinds kort namens de CD&V-senioren lid van de Vlaamse Ouderenraad en Jef Marien is lid van de adviescommissie “Wonen, mobiliteit en veiligheid” van deze raad. Dit jaar zal de adviescommissie een advies over assistentiewoningen voorbereiden.

 AGENDA

Bezoek aan het Europees Parlement op 12 maart. Het bezoek van deze CD&V-senioren aan het Europees Parlement en het Huis van de Europese Geschiedenis op 14 november was een succes. Daarom zal er op 12 maart een nieuw bezoek plaatsvinden.

Op 30 maart organiseren de provinciale CD&V-senioren een nieuwe themanamiddag in Lier over “Een waardig levenseinde” m.m.v. prof emeritus Nijs van de KUL en federaal parlementslid Els Van Hoof. Momenteel staat deze problematiek weer sterk in de belangstelling na recente parlementaire initiatieven voor uitbreiding van de wetgeving en na het assisenproces.              Parochiezaal van OLV Onbevlekt,  Mechelsesteenweg 233 Lier. Ontvangst vanaf 13.30 uur. Inschrijving is verplicht en kan tot 27 maart via mail: guido.dens@gmail.com , via GSM: 0497-54.06.03.

 De CD&V-senioren hielden in november en december op verschillende plaatsen in Vlaanderen een aantal uitbreekacties rond de problematiek van de eenzaamheid van senioren. In onze regio waren er activiteiten op de kerstmarkten in Mechelen en Heist-op-den-Berg. De CD&V-senioren bereiden een nieuwe actie voor samen met Vrouw & Maatschappij.

 De eerstvolgende nationale themadag gaat door op 14 mei, over welzijn, met minister Wouter Beke.

 De CD&V-senioren van Putte hebben voor 11 juni een bezoek aan Putte voorbereid met o.a. een kennismaking met onze nieuwe voorzitter Eric Van Rompuy. De leden van het regiobestuur mogen zich vanaf nu inschrijven voor deze activiteit. Gelieve uw deelname te bevestigen aan maria_liekens@hotmail.com of 0476/23 78 20.                             

 De CD&V-senioren van SKW plannen in de nabije toekomst een infomoment over de herinrichting en herbestemming van het domein Borgerstein en over zorgplanning. CD&V-Mechelen organiseert opnieuw een kerstconcert met Conny Neefs op 12 december, waarbij het overlijden van Louis Neefs 40 jaar geleden in herinnering zal gebracht worden.

De volgende vergadering van het regiobestuur van de CD&V-senioren gaat door op donderdag 4 juni om 9.45 u in het CD&V-secretariaat in Mechelen.

 

.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.