CD&V Senioren

Verslag regiobestuur Mechelen 13-12-2018

  

1.  Evaluatie van het bezoek aan VRT op 26 november 2018

.Er waren 49 deelnemers. Het was voor meeste deelnemers zeer interessant.

Luc Van den Brande maakt heel wat tijd vrij voor de CD&V-senioren, bij de ontvangst en tijdens het middagmaal. Het mediabeleid, de actuele problemen en de bouwplannen van VRT werden zeer uitgebreid door hem toegelicht. Bij het einde werd namens de CD&V-senioren aan Luc een boek overhandigd als bedanking voor zijn bijdrage aan dit bezoek.

De factuur van VRT werd ondertussen ontvangen..Door tussenkomst van CD&V werd de bijdrage per deelnemer beperkt tot minder dan een euro.

2.  Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen.

.De voorzitter feliciteert Rita Van Den Bulck en Eddy Vercammen, die verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen. In volgende gemeenten van de regio werden senioren op de CD&V-lijst verkozen:

 •  Berlaar: Willy Beullens
 •  Bornem: Bernadette Boeykens en Gilbert Van den Berghe -Duffel: Jos Hellemans en Luc Wuyts
 •  Heist-op-den-Berg: Bernadette De Ca Lier: Rita Van den Bulck
 •  Putte: Greta Van Asbroeck, en Roger Janssens  Puurs
 •  Sint-Amands: Alex Goethals.

3.  Vernieuwing lokale CD&V-besturen

 In de gemeenten, waar nu CD&V-senioren regelmatig meewerken aan de regiowerking van de CD&V-senioren, zijn er kandidaturen ingediend voor plaatselijk voorzitter of verantwoordelijke van de CD&V-senioren. Na de lokale bestuursvernieuwing zullen naast de verkozen voorzitters ook andere CD&V-senioren mogen deelnemen aan de vergaderingen van het regiobestuur, zoals nu.

De bovenlokale bestuursvernieuwing zal doorgaan in het najaar van 2019, waarbij op dat ogenblik kandidaturen gesteld kunnen worden voor provinciaal- en regiovoorzitter van de CD&V-senioren.

4.  Planning activiteiten 2019

Omwille van de parlementsverkiezingen in mei 2019 wordt het programma beperkt gehouden.

Voor het voorjaar wordt een bezoek voorzien aan Gestel met zijn gerenoveerd dorpsplein en aan het diamantmuseum in Nijlen. Rita informeert in Gestel. Jef gaat de mogelijkheden na in Nijlen. Programma wordt definitief uitgewerkt op de volgende bestuursvergadering. Bezoek wordt in eerste of vierde week van april gepland ( mogelijke data zijn 1, 2 of 26 april).

Voor het najaar wordt een bezoek aan Bornem overwogen. Hier wacht men tegen volgende bestuursvergadering een eerste voorstel van Alfons De Strooper in.

5.  Nieuws van de CD&V-senioren nationaal en provinciaal

.De themadag van de CD&V-senioren op 11 december over zorgregio’s en over vroegtijdige zorgplanning was zeer interessant. Het programma van de CD&V-senioren nationaal ziet er voorlopig als volgt uit:

 •  8 januari 2019: nieuwjaarsreceptie CD&V-senioren met boekvoorstelling door Reginald Moreels.
 •  14 februari 2019: filmvoorstelling Invictus te Leuven met Peter van Rompuy als inleider. 

De CD&V-senioren combineren 29 april (de Europese dag van intergenerationele solidariteit) met 9 mei (Europadag) met bezoek aan EP Brussel of themadag in het Vlaams Parlement..

De provinciale CD&V-senioren plannen in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen drie themanamiddagen over de voor senioren belangrijke beleidsdomeinen m.m.v. verschillende Vlaamse en federale CD&V-parlementsleden uit de provincie. De kalender van deze themanamiddagen:  11 februari: Mol,  11 maart: Puurs,  29 april: Lier.

6.  Parlementsverkiezingen

Die zullen in de komende maanden weer wat tijd vragen van CD&V-senioren voor medewerking aan diverse campagne-activiteiten.

Eerstdaags wordt er een verkiezingsmanifest van de CD&V-senioren voor de volgende parlementsverkiezingen aan alle leden +60 van CD&V verzonden. Hiervan kunnen eventueel bijkomende exemplaren bekomen worden bij Noëlla Jacobs.

.Verslag van de algemene vergadering van de seniorenraad

02/02/019

 Agendapunten voor 2019

 • Het memorandum, met de desiderata van de senioren, zal overhandigd worden aan het nieuw gemeentebestuur.
 • De activiteitenkalender van de sportactiviteiten van de seniorenraad:                              
        21/05/2019 sportdag Durbuy, 19-20/09/2019 sportdag aan zee.
 • Ouderenbehoeftenonderzoek wordt voorzien
 • Aanstellen van een senioren-consulent.
 • Toezicht houden op de lay-out van de informatie in Rijmheide.
 • Inspraak voorzien in de activiteiten van De Splinter.
 • Oprichten van een overlegplatform voor seniorenraden van verschillende gemeenten.
 • Inspraak houden bij de straatverlichting.
 • Inspraak houden bij het verminderen van een aantal postbussen in de gemeente.
 • IJveren voor het voorzien van plaspunten in de gemeente.
 • Herverkiezing van kandidaten voor de seniorenraad..

HEB JE INTERESSE?

De permanente vraag van ouderen: ‘‘Waardeer het werk dat wij een leven lang presteerden en geef ons kansen om verder waardig deel te nemen aan de samenleving.”

Vanuit de strekking CD&V-senioren ijveren wij om aan deze vraag te voldoen.
 
De seniorenwerking van Bonheiden - Rijmenam werkt samen met de  CD&V -senioren regio Mechelen en de CD&V-senioren provincie Antwerpen. We bevragen de lokale senioren naar hun welzijn en vormen op basis hiervan standpunten die worden opgenomen door de partij.

Op deze manier creëren we een groot draagvlak en kunnen we een beleid voeren dat nooit uit het oog verliest om waar het écht om draait, de mens.

Heb je interesse om ons project te versterken? Wil je mee je schouders zetten onder een beleid dat het welzijn van ouderen garandeert? Neem dan zeker contact met ons op!

Marc Huyghe,  seniorenvoorzitter

Algemeen voorzitter CD&V-senioren: ERIC VAN ROMPUY

 

Hartelijk welkom op deze thema dag: “Engagement van senioren in CD&V, Vlaanderen en Europa”

Vooreerst AN HERMANS  die 12 jaar lang onze algemene voorzitter was en dat op een schitterende manier heeft gedaan en nu de stok heeft doorgegeven in CD&V-senioren maar dit engagement verderzet op Europees niveau als voorzitter van de Europese Senioren Unie. Ministers van Welzijn Wouter Beke en zijn voorganger Jo Vandeurzen zullen haar engagement en de uitdagingen toelichten van het ouderenbeleid in Vlaanderen en prof. Steven Van Hecke zal dit plaatsen in Europees perspectief.

Speciaal welkom ook aan onze bekendste CD&V-senior - en niet  toevallig - ook mijn broer Herman die er op stond om deze huldenzitting voor An Hermans bij te wonen. Hei is onder het CVP-voorzitterschap van Herman dat de CD&V-senioren zijn opgericht in 1991.

Zelf ben ik jullie dankbaar dat ik op 6 december verkozen werd als jullie voorzitter. In okt. 1977 - meer dan 42 jaar geleden - werd ik verkozen als nationaal voorzitter van de CVP-Jo – mijn mooiste periode in de politiek en in de volgende jaren hoop ik met jullie ook een mooie en boeiende periode te beleven. Vorige zondag nam ik deel aan een debat op RTL-TVI en ik werd daar voorgesteld als “le président des aînés du CD&V”. Vroeger was ik in de Franstalige pers bekend als ” le bouillant président des CVP-jo” de belhamel in de politiek ten tijde van het Egmontpact, het FDF, madame Spaak en André Cools. Ook Wilfried Martens, Leo Tindemans en Frank Swaelen, de toenmalige CVP-voorzitters waren niet altijd blij met de stellingnames van de toenmalige CVP-jo. Joachim Coens kan ik evenwel geruststellen dat het met de senioren van vandaag niet zo’n vaart zal lopen! Wel zullen we strijdbaar zijn om onze partij terug meer op de kaart te zetten.

 De voorzittersverkiezingen hebben uitgewezen dat de partijleden vragen naar een nieuwe aanpak zowel qua inhoud als qua stijl.Het is niet aan de CD&V-senioren om “de nieuwe CD&V” gestalte te geven wel onze bijdrage te leveren tot dit vernieuwingsproces.We gaan het niet hebben over “ VROEGER was het beter” maar resoluut onze blik richten op morgen.

De tijden zijn veranderd. Ik las enkele weken terug het boek van Yuval Harari “21 lessen voor de 21ste eeuw waarin hij schetst wat de nieuwe uitdagingen zijn voor het decennium 2020.

-          De opwarming van de aarde, het klimaat, de energie transitie. Met de bosbranden in Australië moet zelfs de grootste klimaatscepticus toegeven dat onze planeet bedreigd is en drastische maatregelen op lokaal en wereldvlak nodig zijn.

-           Tegen 2030 komen er 1 miljard mensen bij met 13% en stijgt de wereldbevolking tot 8,5 miljard.

-          De migratiestromen zullen blijven toenemen en men verwacht dat de instroom van Afrikanen naar de EU zal oplopen tot 150 miljoen in het komende decennium. Alle gemeenschappen worden multicultureel. Nationalisme, religie en culturele verschillen verdelen in toenemende mate de mensheid.

-          Globalisering heeft plaats gemaakt voor protectionisme: America first en Brexit.

-          We kennen een ouder wordende bevolking waar het beleid rondom gezondheidszorgen, welzijn, woongelegenheid, pensioenen steeds belangrijker worden. Thema’s die ons senioren bijzonder bekommeren en waar wij als beweging de grootste aandacht voor hebben.

-          De technologische evolutie. Onze generatie heeft nog geleefd zonder facebook, e-mail, smartphone, You Tube, laptop, computer, internet. NOOIT WAS ER ZOVEEL COMMUNICATIE MAAR NOOIT WAS ER MEER EENZAAMHEID.

 De digitale revolutie heeft een nieuwe beschaving gecreëerd en onze manier van leven, ons denken, ons werk, onze vrije tijd, onze relaties onderling fundamenteel gewijzigd. Het gaat niet  alleen om een technologische revolutie maar volgens Harari om een antropologische revolutie. Om de nieuwe wereld te begrijpen moeten we deze mutatie van de beschaving onderkennen.

 OOK DE POLITIEK IS VERANDERD.

De internetrevolutie, facebook, twitter bepaalt de manier waarop aan politiek wordt gedaan. Trump en Brexit zijn geen toeval. Het populisme is mede een product van de nieuwe communicatie waarbij gesproken wordt in termen van simplificatie, FAKE NEWS, post-truth, leugens worden waarheid.
Verbaal geweld, polarisatie, groeiende tegenstellingen, het stigmatiseren van groepen en mensen.

Als zestig plussers leven we in deze nieuwe wereld en moeten we ons aanpassen want vroeger komt nooit meer terug. Ook onze politieke partij CD&V moet zich aanpassen.
Ons discours van evenwicht, rustige vastheid, redelijkheid, solidariteit, samenwerking is meer dan ooit nodig in de actuele samenleving maar we moeten hiervoor durven  ingaan tegen de TIJDSGEEST.

Hoe vertalen we onze boodschap inzake stijl en inhoud?

Onze nieuwe voorzitter Joachim Coens wil onze partij op een nieuwe lijst schoeien, Sammy Mahdi als jongerenvoorzitter spreekt van een electroshock, pompen of verzuipen. Als gevolg van de politieke crisis en zijn informateursopdracht is de nieuwe leiding nog niet van start gegaan maar we zullen ons als senioren actief inschrijven en inzetten als dit vernieuwingsproces op gang komt.

Wij hebben geen ambities meer voor mandaten in de gemeente, provincie of het parlement; wij doen het omdat we partij graag zien en willen mee ijveren om onze partij terug in de lift te zetten en dit zowel door de jonge generaties aan te spreken als de oudere generaties want ook hier hebben we kiezers verloren omwille van zowel het migratiethema als de pensioenen. Volgens recente electorale onderzoeken laat onze partij meer en meer Vlamingen onverschillig.

In gepolariseerde samenlevingen hebben alle gematigde centrumpartijen het moeilijk.  Dit geldt niet enkel voor CD&V.

 Individualisme en materialisme zijn volledig ontspoort. Het is een tijdsgeest waardoor partijen die samenwerking en spiritualiteit willen bevorderen aanhang verliezen.

Wat is onze strategie om onze mens- en samenlevingsopvattingen die meer dan ooit nodig zijn terug gestalte te geven op een eigentijdse manier?

Met besturen alleen zullen we nooit opnieuw kunnen groeien als CD&V. We moeten een boodschap hebben die appelleert en die met de moderne communicatiekanalen naar de mensen wordt vertaald.

Het seniorenbeleid zal ons grootste aandacht blijven hebben maar vele problemen overstijgen de generaties. Voor iemand die 70 is geworden is klimaat even belangrijk als iemand die 30 is, ook de gevolgen van migratie en globalisering zijn voor iedereen gelijk ongeacht de leeftijd.

 Goeie vrienden, daar zullen we aan werken en onze bescheiden bijdrage pogen te leveren om oplossingen te zoeken en ideeën aan te brengen.

Dat engagement wil ik met jullie en ons bestuur opnemen. Op mij en het bestuur kunnen jullie alvast rekenen.

 Eric Van Rompuy 

 

 

CD&V-SENIOREN KALENDER: 2020 SEPTEMBER - DECEMBER

Agenda senioren:

 • Er is  een actie ‘Veilig weer naar school’ bij het begin van het nieuwe schooljaar.
 • Op 8 september vindt het eerste algemeen bestuur plaats van de CD&V-senioren.
 • Voorlopig gaat de eerstvolgende regiobestuursvergadering door op 10 september om 9u45.
 • Op 19 september zal de ‘Dag van de Afdeling’ doorgaan in Mechelen. 
 • De CD&V-senioren plannen een themadag over ‘Het post-coronatijdperk en de impact op het welzijn’ in oktober of november.   
 • Op 5 december is er een CD&V-congres in Flanders Expo Gent met als thema “Buurten voor morgen”.                                       
 • CD&V-Mechelen organiseert opnieuw een kerstconcert met Conny Neefs op 12 december, waarbij het overlijden van Louis Neefs 40 jaar geleden in herinnering zal gebracht worden.

 

.

'Vanuit ons kot'-krant

Het gedwongen isolement als gevolg van de coronacrisis laat bij iedereen sporen na.  

De Koning Boudewijnstichting, de Vlaamse Ouderenraad en de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke slaan de handen in elkaar, samen met enkele publicatiebureaus, voor een uniek aanbod. Ze willen geïsoleerde ouderen twee maanden lang de kans geven om op de hoogte te blijven van alle familienieuws via een papieren krant die bij hen in de bus valt.
Daarom wil men familie en vrienden aanmoedigen om ouderen op de hoogte te houden van hun nieuwtjes en foto’s door online een krantje te maken dat bij je (groot)ouder maximum één keer per week in papieren vorm in de bus valt.
Ga zelf als hoofdredacteur van je eigen krantje aan de slag. Er wordt een code aangeboden waarmee je recht hebt op 8 weken gratis gebruik van een krantjesplatform. Je geeft als familie zelf aan welk krant je kiest. Het bureau zelf neemt het drukwerk en de bezorging op zich. Na 8 weken wordt het abonnement automatisch stopgezet.

De publicatiebureaus van de krantjes nemen de kosten voor de eerste maand op zich, voor de tweede maand financieren de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting de kranten.

Laat je gegevens achter op het platform van de Koning Boudewijnstichting en kies het krantje dat je wenst. Je krijgt dan een code waarmee je gratis aan de slag kan. Er kan maximum één krantje per week aangemaakt worden.


Werken hier o.a. aan mee: de Gezinsbond, Ferm, Ons zorgnetwerk, de Vlaamse Jeugdraad, Landelijke Gilden en ouderenverenigingen zoals OKRA, S-Plus en NEOS.

Je kan tot 16 april 2020 een gratis code aanvragen via onderstaande knop. Code ontvangen? Dan kan je aan de slag met je eerste gratis krantje. Meer informatie nodig? Koning Boudewijnstichting:  02/ 549 61 62 .

CORONANIEUWS:: HOE VEILIG DE DRAAD OPNEMEN ALS OUDERE IN DE SAMENLEVING?

Een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken (een beknopte weergave)

Corona maakt geen onderscheid. Of je nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan ons allen treffen.  Dit charter richt zich naar de ouderen en organisaties die met ouderen werken. In vele protocollen en sectorgidsen, om in deze coronatijd het maatschappelijke leven te hervatten, vereenzelvigt men 65+ tot een kwetsbare doelgroep. Dit charter brengt nuance. Niet de leeftijd is bepalend, wel een kwetsbare gezondheid maakt of je tot de risicogroep behoort.

Wie behoort tot een risicogroep bij het coronavirus?

 • Mensen (dus niet alleen ouderen) die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus. Dit zijn:
 • Volwassenen met ernstige obesitas.
 • Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge   bloeddruk en/of hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen.
 • Volwassenen met ernstig chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen.
 • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling).

 Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral op hoge leeftijd neemt het risico op ernstige complicaties wanneer je ziek raakt gevoelig toe, zeker als je tot een of meerdere van de risicogroepen behoort.

 Behoor je tot deze risicogroepen, ga dan in overleg met je behandelende arts of huisarts, vooraleer je jouw sociale activiteiten en engagementen hervat.

Het belang van dit charter voor ouderen:

Ouderen zijn niet alleen een omvangrijke groep, ze zijn vooral ook een actieve en onmisbare schakel in onze samenleving. Ze participeren aan cultuur en sport, gaan op stap en proeven van tal van activiteiten en evenementen. Maar ook de vrijwillige inzet van ouderen is van onschatbare waarde. Ze nemen hierin heel uiteenlopende rollen op: als mantelzorger, als vrijwilliger, als lid van een vereniging, als oma of opa. Ze vervullen noodzakelijke taken op heel diverse terreinen als sport, welzijn, cultuur en zorg. Ook voor de ouderen zelf brengen hun engagementen vaak een persoonlijke meerwaarde mee. Niet alleen putten ouderen veel voldoening uit hun vrijwilligerswerk, langs deze weg krijgen ze ook kansen om bij te leren en sociale contacten te onderhouden.

Tijdens de coronacrisis werden deze rollen noodgedwongen anders ingevuld of zelfs tijdelijk stopgezet. Nu de maatregelen teruggeschroefd worden, willen we aangeven hoe ouderen opnieuw de draad kunnen opnemen en op een bewuste en veilige manier hun activiteiten kunnen hervatten. In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform maakten we een charter om de Vlaamse ouderen de nodige handvatten te bieden bij het hervatten van hun sociale activiteiten.

Bij de uitwerking van dit charter voor ouderen is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Voortaan kijken we naar je persoonlijke gezondheid en naar het risicogehalte van de specifieke activiteit.

We willen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt van beide elementen en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt.

In dit charter sta je als oudere centraal. Je kiest en handelt vanuit je eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die je wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.

 De principes

 In dit charter schuiven we 3 principes naar voor:

1.    Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen

2.    Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint

3.    Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

 

 Principe 1. Volg de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen

 De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni om de overgang naar fase 3 van het afbouwplan goed te keuren. Fase 3 betekent een radicale verandering van aanpak. Hierbij is vrijheid de regel en wat niet mag de uitzondering. Tijdens deze fase gelden bepaalde basisregels. Voor het individuele gedrag zijn er 6 gouden regels die iedereen in acht moet nemen: 

1.    Respecteer steeds onderstaande hygiënemaatregelen:

a.    Blijf thuis, zeker als je ziek bent.

b.    Was vaak je handen met water en zeep.

c.    Hou minstens 1,5 meter afstand van mensen buiten je persoonlijke bubbel.

d.    Beperk je fysieke sociale contacten.

e.    Draag een mondmasker op de plaatsen volgens de laatste richtlijnen: winkels, openbaar vervoer, etc..

f.   Geef waar mogelijk de voorkeur aan buitenactiviteiten. Voorzie voldoende verluchting bij binnenactiviteiten.

3.    Wees extra voorzichtig in het contact met  mensen die tot een risicogroep behoren.

4.    Het is mogelijk om wekelijks met 10 mensen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze tien personen mogen elke week veranderen.

5.    Respecteer steeds de veiligheidsafstand van 1,5 m, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen onder 12 jaar onderling, en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veilige afstand niet kan respecteren moet een mondmasker dragen.

6.    Groepsbijeenkomsten in privéverband zijn beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenhuis plaatsvinden.

Voor georganiseerde activiteiten zijn er een aantal regels die afwijken, bijvoorbeeld op vlak van de omvang van groepen. Je kan de laatste regels terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.

Principe 2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint

 Bij het hernemen van sociale activiteiten is het belangrijk om vooraf stil te staan bij je eigen gezondheid. Het verloop van de epidemie heeft ons immers geleerd dat er gradueel hogere risico’s zijn naarmate mensen ouder zijn, en dit vooral door de samenhang met vooraf bestaande gezondheidsproblemen, zoals chronische hart- en vaatziektes. Deze mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam van oudere personen en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

 Als je het als oudere nuttig vindt, of indien je aan een ernstige onderliggende aandoening lijdt, kan een individuele beoordeling door de behandelende arts of de huisarts je helpen om op een goed geïnformeerde manier beslissingen te nemen over het hervatten van je sociale activiteiten als vrijwilliger of als lid van een vereniging.

 Ouderen die niet behoren tot de eerder opgesomde risicogroepen en bij zichzelf de gezondheidsrisico’s goed kunnen inschatten, kunnen hun activiteiten hervatten, op voorwaarde dat ze rekening houden met de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten. Indien er enige onzekerheid of onduidelijkheid is, adviseren we om de hervatting vooraf te bespreken met de huisarts.

 Kan je het risicogehalte van de sociale activiteit niet goed inschatten? Geen probleem, onder het volgende principe leggen we je uit waar je op moet letten.

 Principe 3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

 3.1. Activiteiten in een georganiseerd kader

Sociale activiteiten waaraan ouderen kunnen deelnemen zijn heel divers en vinden plaats in heel uiteenlopende contexten: ze zetten zich in als vrijwilliger in een voedselbank of in een consultatiebureau van het jonge kind, als oppasvrijwilliger, als vrijwilliger bij een sociaal-culturele organisatie of in een lokaal dienstencentrum, als gids in een museum, ... Elke activiteit is anders en heeft andere kenmerken op vlak van wat de activiteit inhoudt, context waarin de activiteit plaatsvindt en doelgroep tot wie men zich richt.

Om een goede risicoanalyse te maken van de activiteit, moet je stilstaan bij de specifieke risicofactoren van elke activiteit. Daarnaast zijn ook de acties die de organisatie neemt om deze risico’s te beheersen of tot een minimum te beperken enorm belangrijk.

 3.2. Aanbevelingen voor organisaties en verenigingen

Organisaties en verenigingen die oudere vrijwilligers inschakelen, willen we wijzen op hun verantwoordelijkheid om te handelen als ‘goede huisvader’. Zorg dat het vrijwilligerswerk zo veilig mogelijk kan verlopen. Breng risicofactoren per activiteit in kaart, en werk op basis daarvan de nodige richtlijnen of een draaiboek uit waarin de verschillende types activiteiten aan bod komen om deze risico’s te beperken. Voorzie richtlijnen en beschermingsmateriaal voor vrijwilligers en deelnemers, en speel in op situaties waarin de richtlijnen niet gerespecteerd worden. Zorg vooral ook voor een goede communicatie met en opvolging van je vrijwilligers. Geef hen de kans om hun hart te luchten en twijfels te uiten.

Als organisatie kan je hiervoor ook verwijzen naar draaiboeken die op sectorniveau worden uitgewerkt. Het draaiboek of de richtlijnen moeten ter beschikking gesteld worden aan elke vrijwilliger en worden bij voorkeur besproken bij de hervatting van de activiteit.

 3.3.  Activiteiten in een niet-georganiseerd kader

 Sociale activiteiten worden niet alleen door verenigingen en organisaties georganiseerd. De rol van oma of opa, mantelzorger, buurman of buurvrouw nemen we op binnen ons eigen gezin, familie of buurt. Ook hier stellen ouderen zich vragen op welke manier ze deze activiteiten op een veilige manier kunnen opnemen.

 In deze situaties is er geen organisatie die ervoor instaat dat de activiteit en het contact veilig verlopen. Daardoor is het des te meer van belang om je aan de 6 gouden regels te houden, die je eerder in dit charter kon lezen. Daarnaast helpt ook hier de tabel met overzicht van het risicogehalte om bewuste keuzes te maken. Wees extra voorzichtig met situaties waarin het licht op oranje of rood staat. Maak verstandige keuzes, raadpleeg bij twijfel je arts en neem zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen in situaties die gepaard gaan met hogere risico’s.

 Bij personen met een gezondheidsrisico of oudere personen die hun gezondheidstoestand moeilijk kunnen inschatten geldt dat bij twijfel of onzekerheid men dit best bespreekt met de behandelend arts of huisarts.

 3.4. Behoor jij of de persoon waarvoor je zorg draagt tot een risicogroep?

 Als je als oudere tot een of meer van de risicogroepen behoort, loop je grote risico’s indien je besmet zou raken met Covid-19. Hetzelfde geldt wanneer niet jij, maar de persoon voor wie je als mantelzorger zorg draagt tot een risicogroep behoort.

 Zorg ervoor dat je de 6 gouden regels kan respecteren, en beperk je sociale contacten bij voorkeur tot activiteiten die overwegend in de groene categorie vallen. Vermijd dus activiteiten in grote groepen, fysieke nabijheid zonder beschermingsmateriaal (mondmasker, handen wassen en ontsmetten), sociale activiteiten binnenskamers, …

 Stem uitgebreid af over hoe je risico’s tot het absolute minimum kan beperken, en spreek dit goed door met je behandelende arts of huisarts. Wees je bewust van de risico’s die je neemt voor jezelf en de mensen om je heen.

Twijfel je of je je arts moet raadplegen? Deze beslissingsboom kan je helpen om een inschatting te maken. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om je huisarts te consulteren voor je opnieuw actief deelneemt aan sociale activiteiten.

 Tot slot: Het virus bestrijden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, jong en oud. Zowel thuis, in je contacten met anderen en in je maatschappelijke engagementen rekenen we op je hulp. Hou rekening met de risico’s voor jezelf en de mensen om je heen. Ga binnen je eigen situatie en organisatie aan de slag met deze richtlijnen. En help ons zo om iedereen de kans te geven terug veilig en volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

[i] Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontolgie en Geriatrie, Prof. Erika Vlieghe.